Top

Prev

Next

    Consonant+Vowel combinations (216) - Long format

Consonant + Vowel combinations (Long format)

ì + « = ¸ ,          ì + ¬ = ¸¡ ,          ì + þ = ¸¢              and so on.
Same is the case with other combinations also.

Short format  follows after this long format. It has been given for user convenience of printing the uyirmey mappings in a condensed form.

ì  ( k,  g,  c )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
¸
ka
 
¸¡
kaa                  
kA
¸¢
ki
 
¸£
kee                  
kI, kii
Ì
ku
 
Ü
koo                  
kU, kuu
¦¸
ke
 
§¸
kE
kae
¨¸
kai
 
¦¸¡
ko
 
§¸¡
kO
koa, koe
¦¸ª
kow                              
kou/kau
·    ga    gaa    gi    gee   gu   goo   ge    gE   gai    go   gO   gow
·    ca    caa    ci     cee   cu   coo   ce     cE   cai    co   cO   cow


í  ( nG,  ng )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
¹
nGa
 
¹¡
nGaa                
nGA
¹¢
nGi
 
¹£
nGee                
nGI, nGii
ÿ
nGu
 
nGoo                
nGU, nGuu
¦¹
nGe
 
§¹
nGE
nGae
¨¹
nGai
 
¦¹¡
nGo
 
§¹¡
nGO
nGoa, nGoe
¦¹ª
nGow               
nGou/nGau
·      'ng' will do for words like 'neenga'.  No need to type neenGga
inga          vaangunga                   naangaL                       angE
þí¸      Å¡íÌí¸               ¿¡í¸û                  «í§¸


î  ( ch,  s )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
º
cha
 
º¡
chaa                 
chA
º¢
chi
 
º£
chee                 
chI, chii
Í
chu
 
Ý
choo                 
chU, chuu
¦º
che
 
§º
chE
chae
¨º
chai
 
¦º¡
cho
 
§º¡
chO
choa, choe
¦ºª
chow                
chou/chau
·      sa    saa     si    see    su    soo    se    sE    sai    so    sO    sow


ï  ( gn,  Gn,  nj )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
»
gna
 
»¡
gnaa                
gnA
Ȣ
gni
 
ȣ
gnee                 
gnI, gnii
š   
gnu
 
œ
gnoo                
gnU, gnuu
¦»
gne
 
§»
gnE
gnae
¨»
gnai
 
¦»¡
gno
 
§»¡
gnO
gnoa, gnoe
¦»ª
gnow                            
gnou/gnau
·      Gna  Gnaa  Gni  Gnee  Gnu  Gnoo  Gne  GnE  Gnai  Gno  GnO  Gnow   
·      Use 'Gn' or 'gn' at the start of a word to get  ï .
gnaanam                                Gnaayam                                  Gna                              gna »¡Éõ                           »¡Âõ                    »                          »      
·      Always use ' Gn' to get  ' ï '  in the middle of a word .
meyGnGnaanam               kaviGnar
¦ÁöﻡÉõ            ¸Å¢»÷
·      Also see the use of  'nj' .
manjaL                             panja  
Áïºû                      Àïº


ð  ( t,  d )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
¼
ta
 
¼¡
taa                   
tA
Ê   
ti
 
Ë
tee                   
tI, tii
Î
tu
 
Þ
too                   
tU, tuu
¦¼
te
 
§¼
tE
tae
¨¼
tai
 
¦¼¡
to
 
§¼¡
tO
toa, toe
¦¼ª
tow                              
tou/tau
·      da    daa    di    dee    du    doo    de    dE    dai    do    dO    dow


ñ  ( N )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
½
Na
 
½¡
Naa                  
NA
½¢
Ni
 
½£
Nee                  
NI, Nii
Ï  
Nu
 
ß
Noo                  
NU, Nuu
¦½
Ne
 
§½
NE
Nae
¨½
Nai
 
¦½¡
No
 
§½¡
NO
Noa, Noe
¦½ª
Now                             
Nou/Nau
·      No Tamil word has ' ýð' appearing in it.  So, there is no need to type maNdai, aNdam etc. to generate 'Áñ¨¼', '«ñ¼õ' etc. 'mandai', 'andam' etc. itself will do. At the same time, suppose a place name is 'mandir' and is written in Tamil as 'ÁýÊ÷'. You can generate this also judiciously using  capital 'D'. i.e. type 'manDir'. It will generate 'ÁýÊ÷'.


ò  ( th,  dh )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
¾
tha
 
¾¡
thaa                 
thA
¾¢
thi
 
¾£
thee                 
thI, thii
Ð
thu
 
à
thoo                 
thU, thuu
¦¾
the
 
§¾
thE
thae
¨¾
thai
 
¦¾¡
tho
 
§¾¡
thO
thoa, thoe
¦¾ª
thow                             
thou/thau
·      dha   dhaa   dhi   dhee   dhu   dhoo   dhe   dhE   dhai   dho   dhO   dhow


ó  ( n,  nh,  ndh,  nth )  *
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
¿
na
 
¿¡
naa                  
nA
¿¢
ni
 
¿£
nee                  
nI, nii
Ñ    
nu
 
á
noo                  
nU, nuu
¦¿
ne
 
§¿
nE
nae
¨¿
nai
 
¦¿¡
no
 
§¿¡
nO
noa, noe
¦¿ª
now                              
nou/nau
·      Starting a word with ' n ' automatically takes it as 'ó', as in ' naan ' [¿¡ý].
·      To get  ' ó'  in between a word, use ' nh '. For ex: maanagaram gives Á¡É¸Ãõ
whereas maanhagaram will give the correct Á¡¿¸Ãõ
Likewise, Senneer gives ¦ºýÉ£÷
whereas senhnheer gives ¦ºó¿£÷.
·      But, there is no need to type 'manhdhaaram' for 'Áó¾¡Ãõ'. ' ndh ' will do.
An easy mandhaaram will do. That itself will give Áó¾¡Ãõ.
Likewise, bandham itself will generate 'Àó¾õ' and using ' nth '
saantham will generate 'º¡ó¾õ'


ô  ( p,  b )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
À
pa
 
À¡
paa                  
pA
À¢
pi
 
À£
pee                  
pI, pii
Ò
pu
 
â
poo                  
pU, puu
¦À
pe
 
§À
pE
pae
¨À
pai
 
¦À¡
po
 
§À¡
pO
poa, poe
¦Àª
pow                              
pou/pau
·      ba    baa    bi    bee    bu    boo    be    bE    bai    bo       bO      bow


õ  ( m )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Á
ma
 
Á¡
maa                 
mA
Á¢
mi
 
Á£
mee                 
mI, mii
Ó
mu
 
ã
moo                 
mU, muu
¦Á
me
 
§Á
mE
mae
¨Á
mai
 
¦Á¡
mo
 
§Á¡
mO
moa, moe
¦Áª
mow                             
mou/mau


ö  ( y )  *
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Â
ya
 
¡
yaa                  
yA
¢
yi
 
£
yee                   
yI, yii
Ô
yu
 
ä
yoo                  
yU, yuu
¦Â
ye
 
§Â
yE
yae
¨Â
yai
 
¦Â¡
yo
 
§Â¡
yO
yoa, yoe
¦Âª
yow                              
you/yau
·      There is no need to use 'y' and type kaay,  koy,  poy,  pOy,  liyO,  liyO,  etc. to get
¸¡ö, ¦¸¡ö, ¦À¡ö, §À¡ö, Ä¢§Â¡, Ä¢§Â¡, etc. The normal way one would type,
like - kaai,  koi,  poi,  pOi,  leo,  leO  itself will generate the above Tamil words.


÷  ( r )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Ã
ra
 
á
raa                   
rA
¡¢
ri
 
¡£
ree                   
rI, rii
Õ
ru
 
å
roo                   
rU, ruu
¦Ã
re
 
§Ã
rE
rae
¨Ã
rai
 
¦Ã¡
ro
 
§Ã¡
rO
roa, roe
¦Ãª
row                              
rou/rau


ø  ( l )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Ä
la
 
Ä¡
laa                   
lA
Ä¢
li
 
Ä£
lee
lI, lii
Ö
lu
 
æ
loo                   
lU, luu
¦Ä
le
 
§Ä
lE
lae
¨Ä
lai
 
¦Ä¡
lo
 
§Ä¡
lO
loa, loe
¦Äª
low                               
lou/lau


ù  ( v,  w )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Å
va
 
Å¡
vaa                  
vA
Å¢
vi
 
Å£
vee                   
vI, vii
×
vu
 
ç
voo                  
vU, vuu
¦Å
ve
 
§Å
vE
vae
¨Å
vai
 
¦Å¡
vo
 
§Å¡
vO
voa, voe
¦Åª
vow                              
vou/vau
·      wa   waa   wi   wee   wu   woo  I  wE   wai   wo   wO   wow


ú  ( zh, z)
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Æ
zha
 
Æ¡
zhaa                 
zhA
Æ¢
zhi
 
Æ£
zhee                 
zhI, zhii
Ø
zhu
 
è
zhoo                 
zhU, zhuu
¦Æ
zhe
 
§Æ
zhE
zhae
¨Æ
zhai
 
¦Æ¡
zho
 
§Æ¡
zhO
zhoa, zhoe
¦Æª
zhow                            
zhou/zhau


û  ( L )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
Ç
La
 
Ç¡
Laa                   
LA
Ç¢
Li
 
Ç£
Lee                   
LI, Lii
Ù
Lu
 
é
Loo                   
LU, Luu
¦Ç
Le
 
§Ç
LE
Lae
¨Ç
Lai
 
¦Ç¡
Lo
 
§Ç¡
LO
Loa, Loe
¦Çª
Low                              
Lou/Lau


ü  ( R, tr, dr )  *
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
È
Ra
 
È¡
Raa                  
RA
È¢
Ri
 
È£
Ree                  
RI, Rii
Ú
Ru
 
ê
Roo                  
RU, Ruu
¦È
Re
 
§È
RE
Rae
¨È
Rai
 
¦È¡
Ro
 
§È¡
RO
Roa, Roe
¦Èª
Row                              
Rou/Rau

·      There is no need to type 'nanRi', 'kaRRu' etc. to get words like

¿ýÈ¢,  ¸üÚ, etc. Typing 'nandri',  'katru', etc. itself will do.


ý  ( n, nH )
Thamizh uyirmey
English Letters Mapping
Other Mapping Choices
É
na
 
É¡
naa                  
nA
É¢
ni
 
É£
nee                  
nI, nii
Û
nu
 
ë
noo                  
nU, nuu
¦É
ne
 
§É
nE
nae
¨É
nai
 
¦É¡
no
 
§É¡
nO
noa, noe
¦Éª
now                              
nou/nau
·      Please note that 'n' will not generate 'ý' at the start of a word. It will generate 'ó' only. To get 'ý', type 'nH'.

Note: For characters ( í  ï  ñ ó  ö  ü ), there is further explanation in Intelligent mappings topic.


Document version 6.3.1Copyright 2000-2012 Azhagi.com